Shema Izbrana kakovost je državna shema Izbrana kakovost  in plod dolgoletnega sodelovanja med državo, pridelovalci in živilsko predelovalno industrijo, z namenom strateškega zavezništva v oskrbni verigi, s ciljem  zagotavljati  varno, zdravo  in kakovostno hrano.  Hrana, ki je vključena v shemo kakovosti kupcem zagotavlja  nakup hrane s posebnimi lastnostmi, ki je bila pridelana in predelana v Sloveniji.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija  je trdna zaveza dobaviteljev do kupcev,  za katero stojijo, nadstandardni pogoji pridelave in predelave ter redni  in izredni nadzori. Znak ne dopušča dvomov o poreklu mesa, zagotavlja sledljivost mesa od rejca do potrošnika in visoko stopnjo nadzora nad varnostjo in kakovostjo.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija je seveda v prvi vrsti namenjen potrošniku. Zlasti pri občutljivih živilih, kamor sodi tudi meso, se je na prodajnem mestu pametno pozanimati o poreklu mesa.  Vse meso, vključeno v shemo IK, je na prodajnih mestih označeno z znakom Izbrana kakovost – Slovenija, kar potrošnikom močno olajša nakup. Slovenski potrošniki imamo torej možnost izbrati kakovostno in varno lokalno meso, če na postrežnih mestih in v prodajnih vitrinah sledimo znaku Izbrana kakovost – Slovenija.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija  lahko uporabljajo  rejci in proizvajalci mesa, ki so pridobili certifikat za Izbrano kakovost. To pomeni, da so v postopku certificiranja dokazali  skladnost proizvodnje v skladu z zahtevami sheme. Posebne lastnosti za pridelavo in predelavo govejega, prašičjega in perutninskega mesa temeljijo na objektivnih in  merljivih kriterijih, ki se nanašajo na način krme, zdravstveno varstvo živali, kratke transportne poti, zagotavljanje sledljivosti ter način označevanja in pogoje trženja.

V shemo IZBRANA KAKOVOST se prostovoljno vključujejo rejci in proizvajalci mesa,  ki v proizvodnih postopkih zagotavljajo  standarde iz veljavne  Specifikacije za meso V3 (št. 33203-4/2016/92, potrjena na MKGP, dne 6.9.2018). Rejci in proizvajalci mesa se z  vstopom v shemo Izbrana kakovost zavežejo k zagotavljanju nadstandardnih kriterijev, postopkom certificiranja  in rednim letnim kontrolam.

Z vidika zaupanja potrošnikov v proizvode z znakom Izbrana kakovost-Slovenija  je  nujen stalni nadzor nad skladnostjo pridelave in predelave, zato so vsi  certificirani rejci in proizvajalci mesa, poleg uradnega nadzora, podvrženi še dvostopenjskemu izrednemu nadzoru. Prva stopnja je vsakoletni nadzor s strani notranjih presojevalcev, druga stopnja nadzora pa je neodvisna zunanja kontrola, ki jo v obratih certificiranih pridelovalcev in predelovalcev izvajajo neodvisne  organizacije za nadzor kakovosti (certifikacijski organi).

Prednost lokalno pridelane hrane se odraža tudi v kratkih transportnih poteh. Dejstvo je, da je  stopnja stresa živali pogojena z dolžino in trajanjem transporta. Krajša kot je transportna pot, nižja je stopnja stresa pri živalih, kar seveda pomembno  vpliva na  kakovost mesa.  Kratke transportne poti  so pomembne tudi z vidika okoljskih vplivov, zato z nakupom lokalnega mesa izražamo tudi  odnos do okolja.

Slovenija s kakovostjo mesa v primerjavi s številnimi drugimi državami, izstopa, kar je posledica tradicionalnega načina pridelave. Poročilo EU Agencije za zdravila (2016), Slovenijo uvršča na dno lestvice po porabi antibiotikov v prireji mesa, kar je dokaz odličnih rejskih praks. Prehrana živali sloni na doma pridelani krmi in žitih, brez visoko predelanih stranskih proizvodov živilske industrije ali odpadnih surovin. Za vstop v prehransko verigo so postavljeni visoki pogoji in sistematični nadzor, kar je  zagotovilo za visoko stopnjo varnosti. Nenazadnje lokalno pridelano meso zagotavlja tudi visoko stopnjo transparentnosti in neposredno odgovornost dobaviteljev do kupcev.

Z uravnoteženo prehrano, kamor nedvomno sodi meso, skrbimo za varno in kakovostno prehranjevanje in   s tem  za svoje zdravje in dobro počutje.  Pri nakupu lokalnega mesa pa se je dobro zavedati tudi drugega pomembnega vidika  nakupnih odločitev – z nakupom lokalne hrane prispevamo tudi k razvoju domačega kmetijstva in živinoreje, vzdržujemo stopnjo samooskrbe z mesom in ohranjamo naše podeželje poseljeno in idilično.

Zdravje je naša odgovornost

GIZ Mesne industrije Slovenije začenja široko akcijo, s katero želi slovenske kupce opozoriti na pomen mesa lokalnega izvora, označenega z znamko »Izbrana kakovost – Slovenija«. V široki ponudbi cenejšega mesa kupci pogosto spregledajo ali pozabijo na vidik varnosti in kakovosti lokalne hrane.

Afere s spornim uvoženim mesom nas običajno za kratek čas streznijo, nas spodbudijo, da preverjamo poreklo mesa ali pa se mu za kratek čas celo odpovemo. Morda se tudi  odgovorni v javnih zavodih za nekaj časa odrečejo »privilegiju« najnižje cene. Ko pa afera potone v pozabo  se kaj kmalu vrnemo v obdobje  dvomljivega pragmatizma.

Poziv ni brez razloga. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v slovenske vrtce vpisanih 86.000 otrok, v osnovne šole 177.000 učencev (vir:SVIZ), v domovih za ostarele pa je bivalo 20.718 oseb (vir: Skupnost socialnih zavodov Slovenije). Če k temu prištejemo še 9.356  postelj v slovenskih bolnišnicah (vir: SURS) javni zavodi s hrano oskrbujejo 293.074 ljudi kar predstavlja 15% celotnega prebivalstva Slovenije.   Znano je, da je pri javnih naročilih odločilni kriterij cena, ta pa se brez dvoma odraža v  kakovosti, zato je vprašanje, kakšno hrano jedo naši otroci, ostareli in bolni, odveč.

Po drugi strani nas sodobni način življenja  vedno bolj oddaljuje od domače kuhinje,   delovno aktivno prebivalstvo se večinoma prehranjuje  v javnih menzah in obratih hitre prehrane, v Sloveniji pa še  dandanes nimamo predpisa o obveznem  navajanju porekla  mesa na jedilnikih –  čeprav imamo pravico vedeti  od kod prihaja meso, ki ga dobimo na krožniku.

Se kdaj vprašamo kako sami ravnamo kadar se znajdemo v vlogi potrošnika?  Iz javno mnenjskih anket sicer izhaja, da večina anketiranih poreklo in kakovost  hrane postavlja v sam vrh kriterijev, na prodajnih mestih pa zmaguje predvsem nizka cena . Trgovci temu sledijo, zato kupce  privabljajo prav s poceni mesom. Tako bo ostalo vse do takrat dokler se vsak potrošnik sam ne bo zavedal, da lokalna preskrbna veriga  predstavlja najbolj zanesljiv model oskrbe z varno in kakovostno hrano.

Nacionalna shema Izbrana kakovost  ni sama sebi namen, je kompleksen projekt in plod dolgoletnega sodelovanja med državo, pridelovalci in živilsko predelovalno industrijo in zasleduje cilj strateškega zavezništva v oskrbni verigi z enim samim namenom – zagotavljati  varno, zdravo  in kakovostno lokalno hrano. Tudi  znak Izbrana kakovost – Slovenija  ni samo  prazna obljuba dodana na embalažo izdelka. Je trdna zaveza, za katero stojijo, nadstandardni pogoji pridelave in predelave ter redni  in izredni nadzori.

Nobenega dvoma ni (več), da je naše zdravje soodvisno tudi od načina in kakovosti našega prehranjevanja, zato je skrajni čas, da se začnemo obnašati odgovorno in namesto  množici (nenujnih) dobrin, namenimo več pozornosti kakovosti hrane, ki jo uživamo.  Zdravje je naša odgovornost, Izbrana kakovost – Slovenija pa najvišji kakovostni standard hrane v Sloveniji.

Več informacij: giz.mi@siol.net

Nacionalna shema Izbrana kakovost je predstavljena v informativnem letaku.

Preberi več