Lokalno meso – tradicija in kakovost je podporni projekt nacionalni promociji mesa. Z inovativnimi in učinkovitimi rešitvami za obvladovanje novih izzivov pri nakupu lokalne hrane usmerja potrošnike k zavedanju, da je lokalno meso hitro dostopno, kakovostno in varno živilo. Ko potrošniki na prodajnem mestu zahtevamo meso slovenskih pridelovalcev in predelovalcev, pomembno vplivamo na razvoj slovenske živinoreje in kmetijstva, na poseljenost podeželja, na ohranjanju delovnih mest v domači živilsko predelovalni industriji in izražamo individualno odgovornost do razbremenjevanja okolja. Poreklo mesa naj bo odločilni kriterij pri nakupu, ker je eden od dejavnikov, ki vodi v trajnostni razvoj družbe.

Mobilna aplikacija potrošnikom omogoča sodoben dostop do informaciji preko mobilnih (pametnih) telefonov in sledi trendu, ki ga sodobni potrošnik želi in pričakuje.

Sledite zanimivostim tudi na Facebook-u.

Prednost domačega mesa

Lokalno meso je skupnost, kjer želimo osveščati ljudi o tradiciji in lokalni kakovosti našega mesa ter jih navdihniti z novimi recepti in nasveti pri kuhi. Spodaj si lahko preberete različne članke, ki so v osnovi del spletne in mobilne aplikacije.

Slovensko kmetijstvo z visoko naravno vrednostjo, je neločljivo povezano z ohranjanjem in razvojem podeželja in ključni oblikovalec edinstvene krajine z bogato kulturno in naravno dediščino. Zaradi naravnih danosti, ki jih ustvarjajo geografski dejavniki, je živinoreja vodilna kmetijska panoga v Sloveniji.  Na preko 50.000 kmetijskih gospodarstvih, lokalni  rejci  zagotavljajo pogoje za dobro počutje živali in kakovostno prirej. Zagotavljajo visok delež samooskrbe z govejim in perutninskim mesom. Rejci prašičev in predelovalci mesa pa so postavljeni pred  trajnostni  izziv za dvig samooskrbe s prašičjim mesom,  ki  bo rezultat sinergijskih učinkov dolgotrajnega zavezništva med primarno in mesno predelovalno industrijo.  Lokalni rejci, čeprav  nenehno soočeni  z ekonomsko učinkovitostjo kmetovanja in  okoljskimi izzivi, ustvarjajo pomemben vir hrane in surovine za slovenske proizvajalce mesa.

Meso slovenskega porekla je garancija kakovosti

Spodbujanje regionalno značilnih in geografsko avtentičnih izdelkov je hkrati način ohranjanja kulturne dediščine, okolju prijazna proizvodnja pa izpričuje tudi odgovornost, skrb ter željo domačih proizvajalcev po ohranitvi neokrnjene narave. Poleg bogate in raznolike ponudbe meso in mesni izdelki domačega porekla prinašajo sodobnemu potrošniku tudi sporočilo, da najboljše izvira iz naše dežele. Ekološko pridelani in regionalno značilni slovenski kmetijski pridelki oziroma živila tudi uradno nosijo pripadajoče simbole kakovosti in certifi kate na nacionalni in evropski ravni ter s tem zagotavljajo porabnikom mesa zanesljivo informacijo o kontrolirani kakovosti izdelka ter načinu pridelave in predelave mesa v skladu z zahtevanimi standardi.

Slovenci smo veliki ljubitelji mesnih dobrot, zato je poznavanje in priprava mesa  tudi priložnost, da damo prosto pot domišljiji in vstopimo v svet velikih  kuharskih mojstrov. Pri številnih receptih in navodilih, si drznimo biti inovativni, ustvarimo nekaj novega, nevsakdanjega, z izjemnim okusom. Z odločnim korakom vstopimo v svet kulinaričnih mojstrovin in dovolimo, da nas izbrani okus mesnih jedi zapelje.

Drži,  da želimo življenje zajemati s polno žlico, vendar tudi  z vilicami in nožem. Ustvarjalnost in inovativnost naj bosta vodilo, kako se iz začetnika preleviti v velemojstra gurmanskih in kulinaričnih užitkov. Postopki predpriprave mesa, s katerimi  bomo vstopili  v  izjemni svet okusov, nam bodo pomagali, da postanemo poznavalec, ki ne more prezreti kakovosti slovenskega mesa in izjemnosti okusov, ki jih ponuja… Z upoštevanjem  nasvetov za predpripravo mesa, bo naša pot preobrazbe hitrejša in lažja.

Slovenski rejci živali zagotavljajo dobre pogoje reje, izvajajo potrebne biovarstvene ukrepe in skrbno spremljajo zdravstveno stanje. Dobra rejska praksa sloni na dobrem počutju živali in zmanjševanju tveganja za bolezni. Ustrezna oskrba in prehrana, ugodna klima v pitališčih in upoštevanje etoloških potreb živali se izvajajo dosledno z veljavno zakonodajo.

Posebno pozornost rejci namenjajo kakovosti krme, ki omogoča dober izkoristek genetskega potenciala živali in je predpogoj za proizvodnjo kakovostnega mesa in mesnih proizvodov. Rejci pripravljajo krmne obroke, ki ustrezajo prehranskim potrebam živali na različnih stopnjah njihovega razvoja in s tem zagotavljajo kakovostno prirejo. Ob zavedanju, da dolžina transporta vpliva na stopnjo stresa, so pri transportu živih živali odstranjeni dejavniki neugodnega počutja in uveljavljene kratke transportne poti.

ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI MESA JE ZAKONSKA OBVEZNOST NOSILCE DEJAVNOSTI

Zakonodaja:

 • Uredba (ES) št. 178/2002 (splošna načela sledljivosti živil)
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 931/2011 (določbe za izvajanjezahtev glede sledljivosti)

Sledljivost živil je potrebna za zagotavljanje varne hrane in zanesljivosti informacij, ki jih prejmejo potrošniki. Z vidika varne hrane in zaščite potrošnika je zagotavljanje sledljivosti mesa še posebej pomembno.

Sledljivost mesa temelji na pristopu „ena stopnja nazaj“ – „ena stopnja naprej“ in pomeni, da morajo imeti nosilci dejavnosti vzpostavljen sistem sledljivosti v vseh fazah pridelave, predelave in distribucije.

Nosilci živilske dejavnosti so dolžni zagotavljati informacije o pošiljkah živil živalskega izvora:

 • točen opis živila;
 • obseg ali količina živila;
 • ime in naslov nosilca živilske dejavnosti, ki je odpremil živilo
 • ime in naslov pošiljatelja (lastnika), če se razlikuje od nosilca živilske dejavnosti, ki je odpremil živilo;
 • ime in naslov nosilca živilske dejavnosti, kateremu je živilo odpremljeno;
 • ime in naslov naslovnika (lastnika), če se razlikuje od nosilca živilske dejavnosti, kateremu je živilo odpremljeno;
 • sklic za določitev partije, serije ali pošiljke, kot je ustrezno
 • datum odpreme.

Rejci živali, ki prodajajo živali klavnicam, morajo predložiti podatke o izvoru živali – na podlagi obstoječih pravil o sledljivosti za žive živali ter na podlagi obvezno razpoložljive dokumentacije, ki jo mora rejec živali voditi na gospodarstvu.

Klavnice so torej odgovorne za zagotavljanje sledljivosti med mesom in živalmi, od katerih je meso pridobljeno, evidentirati morajo informacije o izvoru ter jih posredovati upravljavcem obratov v nadaljnjih stopnjah predelave mesa.

Slovenski pridelovalci in predelovalci mesa se zavedajo odgovornosti do potrošnikov in opozarjajo, da ima zavajujoče navajanje porekla lahko dolgoročne posledice za oskrbo Slovenije z mesom, zato se zavzemajo za učinkovit nadzor nad označevanjem porekla in učinkovit sistem mandatnih kazni za potencialne kršitelje.

Slovenski proizvajalci odgovorni do potrošnikov

Domači proizvajalci mesa se zavedajo odgovornosti do potrošnikov, zagotavljajo  visoko kakovostno meso, ki ustreza najzahtevnejšim standardom  pridelave in predelave. Zato ne preseneča dejstvo, da se slovenski potrošniki,  kljub pestrosti  ponudbe na trgu, vedno raje odločajo za nakup  domačega mesa – kar pomeni, da zaupajo  v kakovost   in doslednost uradnega nadzora pri proizvodnji mesa. Geografske razdalje  v sodobnem svetu  zmanjšujejo, mobilnost blaga se povečuje, rezultati pa se odražajo na prodajnih policah. Kljub temu  številne raziskave javnega mnenja  kažejo, da je slovenski potrošnik lojalen domačemu mesu in bi tudi  pri cenovni razliki do 10 odstotkov,  večina kupcev  izbrala sveže meso slovenskega porekla. Ker je  meso najstrožje nadzorovano živilo, je slovensko poreklo dodatna garancija za kakovost in varnost in  dodaten motiv za nakup.

Poreklo mesa torej postaja najpomembnejši atribut in dejavnik konkurenčne prednosti domačih proizvajalcev.  Ozaveščeni kupci torej praviloma posegajo po mesu  domačega porekla in mesnih izdelkih slovenskih proizvajalcev, pogosto po izbranih blagovnih znamkah, ki so že opravičile njihovo zaupanje.

Zakaj kupovati meso slovenskih proizvajalcev?

 • slovenski proizvajalci zagotavljajo odličnost na širokem spektru mesnih proizvodov, ki so široko dostopni potrošnikom;meso odlikuje svežina, kakovost in varnost –  z zagotavljanjem sledljivosti od izvora do trgovinske police;
 • potrošniki z nakupom slovenskega mesa izkazujejo zaupanje v lokalno pridelano in predelano hrano in vplivajo na stopnjo prehranske neodvisnosti
 • kupec z nakupom slovenskega mesa prispeva k ohranjanju domače živilsko predelovalne industrije, ki predstavlja steber slovenskega gospodarstva in zagotavlja 13.000 delovnih mest;

Vsak posameznik z lastnimi nakupnimi navadami izkazuje odnos do slovenskega kmetijstva in doma pridelane hrane. Ob zavedanju, da primarna industrija brez predelovalne ne more preživeti – po drugi strani pa je neločljivo povezana z razvojem kmetijstva in podeželja – ni treba posebej poudariti, da so  nakupne navade  posameznika  družbeno odgovorna odločitev.

Živinoreja v Sloveniji

Reja s srcem

Slovenski rejci živali zagotavljajo dobre pogoje reje, izvajajo potrebne biovarstvene ukrepe in skrbno spremljajo zdravstveno stanje živali.  Dobra rejska praksa torej sloni na  dobrem počutju živali in zmanjševanju tveganja za bolezni. Ustrezna oskrba in prehrana, ugodna klima v pitališčih in upoštevanje etoloških potreb živali, se izvajajo dosledno z veljavno zakonodajo.

Posebno pozornost rejci namenjajo kakovosti krme, ki omogoča dober izkoristek genetskega potenciala živali in  je predpogoj za proizvodnjo kakovostnega mesa in mesnih proizvodov. Rejci pripravljajo krmne obroke, ki ustrezajo prehranskim potrebam živali na različnih stopnjah njihovega razvoja in s tem zagotavljajo kakovostno prirejo. Ob zavedanju, da  dolžina transporta vpliva na stopnjo stresa, so pri transportu živih živali odstranjeni dejavniki neugodnega počutja in uveljavljene  kratke transportne poti.

GOVEDO – registracija in identifikacija živali

Žival ob rojstvu dobi potni list, ki jo spremlja od rojstva do klavnice. Za pravilno in pravočasno označitev goved je odgovoren imetnik goved. Govedo mora biti označeno čim prej po rojstvu oziroma preden se premakne na drugo lokacijo, najpozneje pa do starosti 20 dni.

Govedo označuje imetnik govedi sam ali pooblaščena organizacija.

Identifikacijska številka živali na ušesnih znamkah za govedo, izdanih v Republiki Sloveniji, je desetmestna neponovljiva identifikacijska številka živali. Prvi dve mesti zavzema koda Slovenije »SI«, tretje mesto zavzema kontrolna številka, preostala mesta pa zaporedna številka. Identifikacijske številke izdaja SIR.

Centralni register govedi (CRG) je ažurna računalniško vodena evidenca goved, iz katere so razvidni podatki:

 • o rojstvih, označitvah, uvozih, premikih, smrtih in izvozih goved,
 • o izdanih ušesnih znamkah in potnih listih, izdanih dvojnikih ušesnih znamk in dvojnikih potnih listov….

PRAŠIČI: registracija in identifikacija živali

Register prašičev na gospodarstvu (RPG) mora ažurno voditi imetnik prašičev, SIRIS (Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme) vodi EIRŽ (evidenco imetnikov rejnih živali) in CRP (centralni register prašičev);  podatke za EIRŽ so dolžni zagotavljati imetniki živali. Vsak premik živali spremlja »spremni list«, ki ga je dolžan izdati  imetnik živali in vsebuje podatke: naslov in G-MID gospodarstva, s katerega se živali oddajajo, naslov in G-MID namembnega gospodarstva, število oddanih živali in identifikacijske številke živali, datum oddaje živali in podpis oddajatelja. Živali se označuje z namestitvijo ušesne znamke v desno uho. Na ušesni znamki je odtisnjena kratica pristojnega organa in SIŠ (skupinska identifikacijska številka). SIŠ je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Republiko Slovenijo »SI« in zadnjih šestih številk G-MID gospodarstva, na katerem se živali označujejo. Živali se lahko označujetudi s tetoviranjem v desno uho ali na desno stran hrbta tik za plečem.

PERUTNINA:

V EU (in SLO) ne obstajajo posebna pravila  o identifikaciji in registraciji perutnine.

ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI MESA

Skladno z veljavno zakonodajo (Uredba (ES) št. 178/2002 in Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 931/201) so tako rejci kot klavnice dolžni zagotavljati sledljivost mesa.

Rejci živali, ki prodajajo živali klavnicam, morajo predložiti podatke o izvoru  živali – na podlagi obstoječih pravil o sledljivosti za žive živali ter na podlagi obvezno razpoložljive dokumentacije, ki jo mora rejec živali voditi na gospodarstvu.

Klavnice pa so  odgovorne za zagotavljanje sledljivosti med mesom in živalmi, od katerih je meso pridobljeno,  evidentirati morajo informacije o izvoru ter jih posredovati upravljavcem obratov v nadaljnjih stopnjah predelave mesa – sistem sledljivosti mesa mora biti vzpostavljen   v vseh fazah pridelave, predelave in distribucije.

Pomen mesa v prehrani

Meso in mesni izdelki so odličen izvor vitaminov. Vsakodnevno bi jih moral človek zaužiti 13. Nobeno živilo ne vsebuje celotnega vitaminskega spektra, zato je ključno, da uživamo pestre in raznovrstno obložene krožnike. Med vitamini ima posebno mesto vitamin B12, ki ga človeško telo dobi izključno iz živil živalskega izvora. Je skrbnik usklajenega razvoja in delovanja človeškega organizma, z uživanjem zadostnih količin B12 pa se bomo ognili slabokrvnosti in nevrološkim motnjam.

Cink je zaščitnik našega imunskega sistema, ki hkrati tudi zavira proces staranja. Izboljšuje umske sposobnosti in deluje kot preventiva proti kratkovidnosti. Ob pomanjkanju cinka telesu preti zmanjšanje spolne moči in neplodnost, okrnjena pa je tudi sposobnost čutnega doživljanja. Cink krepi tudi čutili okusa in vonja ter s tem pospešuje tek. Recept, s katerim se bomo izognili pomanjkanju tega življenjsko pomembnega minerala, je uživanje čim bolj raznovrstne in uravnotežene prehrane, kar pomeni, da zanemarjati meso, jajca in ribe, ki imajo cinka v izobilju, ni priporočljivo.

Meso se ponaša z dobrim okusom in visoko nasitnostjo. V zadnjem stoletju v razvitih državah opazujemo pojav prekomernega uživanja tega živila, kot znak in posledico prehrambnega izobilja, ki ga omogoča visok življenjski standard. Takšne prehrambne navade so sicer tvegane zaradi nevarnosti izbruha obolenj, a dvomi v neoporečnost mesa ostajajo neutemeljeni in so posledica predvsem pomanjkljivega znanja o hranilnih vrednostih mesa in mesnih izdelkov. Očitki o škodljivosti uživanja mesa hkrati nasprotujejo dejstvu, da naše telo potrebuje varno uravnoteženo prehrano, in pri tem zanemarjajo dejstvo, da je meso danes, tako v procesu pridelave kot tudi predelave, najbolj nadzorovano živilo.

Beljakovine so zelo pomembne za delovanje človešekga organizma. Predtavljajo namreč osnovni gradbeni “material” naših celic, s tem pa so tudi nepogrešljive v naši prehrani. Živalske beljakovine, ki jih najdemo v živilih živalskega izvora, so bogate z esencialnimi aminokislinami, zato jih imenujemo “popolne”. V beljakovinsko nepopolnih živilih, to je živilih rastlinskega izvora, pa primankuje esencialnih aminokislin, zato je pri uživanju zgolj slednjih manjkajoče aminokisline potrebno dopolniti iz drugih virov.

Ali ste vedeli …

 • Pomanjkanje beljakovin, teh, za življenje nepogrešljivih snovi, se pri otrocih pokaže kot zaostanek v rasti ali telesni razvitosti. Odrasli pa ob nezadostni količini uživanja beljakovin izrabljajo lastne zaloge beljakovin, zaradi česar se omejijo njihove fizične zmogljivosti, kot tudi sposobnost za opravljanje tako umskega kot fizičnega dela.

Meso je  nepogrešljiv del uravnotežene prehrane. Slediti načelom zdravega prehranjevanja, pomeni poznati dejstva o živilih in se pri tem osredotočiti na pomen pojmov  kot so bližina, svežina, kakovost, varnost, hranljivost in tradicija okusov.

Dejstvo je, da je uravnotežena  prehrana,  v sinergiji s telesno aktivnostjo, recept za ohranjanje  dobrega počutja. Pri tem ima pomembno vlogo meso, ki omogoča  učinkovito pokrivanje  prehranskih potreb, ker je dragocen vir esencialnih aminokislin, vitaminov skupine B, rudnin in nepogrešljivih dolgoverižnih maščobnih kislin, ki so po kriteriju dnevnih potreb med ključnimi in jih v prehrani sodobnega človeka pogosto primanjkuje. Ko se soočimo s pomanjkanjem snovi, ki jih telo potrebuje, posežemo po najrazličnejših prehrambnih dodatkih, ki postanejo nepotrebni v trenutku, ko zadostimo pogojem uravnotežene prehrane.

Meso  in mesni izdelki torej predstavljajo  pomembno sestavino v uravnoteženi prehrani odraslih in otrok,  za aktivne ljudi pa je meso praktično nepogrešljivo živilo. Skrbno izbrana jedila  ohranjajo naše dobro počutje in   krepijo naš imunski sistem,  v  naše domove pa prinašajo tradicijo v simbiozi s polnostjo okusov.

Maščobe so najboljši vir energije. Človeško telo izrablja v maščobah topne vitamine (A, D, E in K), ki so nepogrešljivi za naše oči, kosti, kožo in možgane. Izključevanje maščob z jedilnika zato nikakor ni priporočljivo, pomanjkanje koristnih maščob je namreč lahko vzrok našemu slabemu počutju in videzu. Na jedilnik zato uvrstimo izbor živil, ki vsebujejo predvsem nenasičene maščobe.

Meso predstavlja pomembno sestavino uravnotežene prehrane, za aktivne ljudi pa je težko pogrešljivo živilo. Z uživanjem mesa dobimo potrebne količine biološko visokovrednih beljakovin, pa tudi življenjsko nujne minerale in vitamine. To ponazarja tudi piramida uravnoteženega prehranjevanja z izborom živil, ki jih najdemo v šestih različnih skupinah. Zelo pogosto moramo uživati polnovredna žita ter se posluževati olivnega olja in drugih rastlinskih olj, pri tem pa stremeti k zmanjšanju uživanja skupnih maščob. Žita, sadje in zelenjava, ribe, oreščki in perutnina so živila, ki jih je dobro uživati čim pogosteje, pri tem pa se moramo zavedati, da uravnotežena prehrana pomeni usklajeno uživanje čim bolj pestre prehrane. Sladkor in sol sta telesu neprijazna, zato njune količine kar se da omejimo. Ne pozabimo pa seveda na redno telesno aktivnost, saj velja rek »Zdrav duh v zdravem telesu«.

Selen sodi med pomembnejše antioksidante, kar pomeni, da telo varuje pred škodljivim delovanjem prostih radikalov, in predstavlja učinkovito orodje v boju proti depresiji, melanholiji in slabemu razpoloženju. Mineral tudi nevtralizira strupene snovi v človeškem telesu ter krepi imunski sistem. Potrebne količine selena si zagotovimo z uživanjem živil, kot so meso, mleko, morska hrana in druga živila živalskega izvora, nahaja pa se tudi v žitnih kalčkih, otrobih, v rjavem rižu in nekateri zelenjavi.

Meso je glavni oskrbovalec telesa z železom. Vloga železa v organizmu je izjemna, saj brez tega minerala telo ne more tvoriti hemoglobina, ki veže kisik v krvi in ga prenaša tudi do najmanjših delčkov našega telesnega ustroja, s čimer zagotavlja delovanje vitalno pomembnih organov in procesov. Človeški organizem železo izkoristi iz mesa 2- do 5-krat bolje kot iz rastlinskih živil.